Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Good Brand Good market: การประชุม TCL Global Partner Conference - Tuesday, 13 October 2015 14:39
Blue Grey Red

Hot News

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

download


เตรียมพบกับงานแสดงเครื่องจักรอุตสาหกรรมและงานขนส่งลำเลียงเพื่อการจัดเก็บครั้งที่3

ได้ในปี2018 ที่อิมแพคเมืองทองธานี ภายในงานนี้ท่านจะได้พบกับสินค้าอุตสาหกรรม พร้อมใจกันลดราคา 30%-70%

เครื่องจักรประเภทต่างๆ อุปกรณ์ในการการขนย้ายถ่ายโอนทุกชนิด งานบรรจุภัณฑ์และงานจัดเก็บ รวมไปจนถึงเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Click

CONCRETE ASIA 2017 international exhibition and conference for the concrete and building construction industry. Click

วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี 2558

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 25 ณ เนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ได้รับรองร่างปฏิญญาเนปิดอว์ว่าด้วยวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี 2558 (Nay Pyi Taw Declaration for the ASEAN Community’s Post-2015 Vision) โดยเห็นชอบองค์ประกอบหลัก (central elements) ที่จะใช้เป็นพื้นฐานสาหรับการจัดทาวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี 2558 (ASEAN Community Post-2015 Vision) โดยผู้นาอาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งคณะทางานระดับสูงเพื่อยกร่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี 2558 (High Level Task Force on the ASEAN Community’s Post-2015 Vision: Post-2015 HLTF) รวมทั้งจัดทาแผนงานประชาคมอาเซียนฉบับใหม่ระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2559-2568) ของเสาการเมืองและความมั่นคง เสาเศรษฐกิจ และเสาสังคมและวัฒนธรรม เพื่อทดแทนแผนงานจัดตั้งประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2552-2558 [Roadmap for an ASEAN Community (2009-2015)]


สาหรับองค์ประกอบหลักที่จะใช้ในการจัดทาวิสัยทัศน์ฯ นั้น ประกอบด้วย
1. เสาการเมืองความมั่นคง มีประเด็นสาคัญ ๆ ได้แก่ การส่งเสริมการยึดมั่นในบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน อาทิ การส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน เสรีภาพขั้นพื้นฐาน ธรรมาภิบาล หลักนิติธรรม การต่อต้านการทุจริต และประชาธิปไตย รวมทั้งการธารงสันติภาพ ความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคผ่านความร่วมมือด้านต่าง ๆ อาทิ การส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน ความร่วมมือทางทะเล และการแก้ไขปัญหาและความขัดแย้งระหว่างกันผ่านการดาเนินการทางการทูตและกลไกในภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการส่งเสริมให้ภูมิภาคเป็นเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธทาลายล้างสูง นอกจากนี้ ยังเน้นการขยายและกระชับความสัมพันธ์ในเชิงลึกกับภาคีภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่เจรจา ผ่านความร่วมมือและกลไกอาเซียนที่มีอยู่ เช่น ASEAN+1 ASEAN+3 East Asia Summit (EAS) ASEAN Regional Forum (ARF) และ ASEAN Defense Ministers’ Meeting (ADMM) โดยให้ความสาคัญกับการรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียนในสถาปัตยกรรมความมั่นคงในภูมิภาค


2. เสาเศรษฐกิจ มีประเด็นสาคัญ ๆ ได้แก่ การรวมตัวทางเศรษฐกิจภายในอาเซียนที่ลึกซึ้งและสอดคล้องกันมากขึ้น การลดช่องว่างด้านการพัฒนาภายในอาเซียน การใช้เทคโนโลยีและพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนผ่านการพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยี การพัฒนากลไกระดับภูมิภาคและระดับชาติเพื่อรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจที่อุบัติขึ้นใหม่ อาทิ ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน และภัยธรรมชาติ การรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียนในกระบวนการการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออก และการขยายความเชื่อมโยงในทุกระดับในภูมิภาคเอเชียผ่านกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ของอาเซียนและอนุภูมิภาค ตลอดจนการส่งเสริมบทบาทของอาเซียนในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับโลกเพื่อกาหนดท่าทีร่วมกันในประเด็นสาคัญ ๆ ระดับโลก


3. เสาสังคมและวัฒนธรรม มีประเด็นสาคัญ ๆ ได้แก่ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคมของประชาชนอาเซียน การส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน การพัฒนาทางสังคมที่สมดุล การส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และการเสริมสร้างสมรรถนะเพื่อตั้งรับและปรับตัวเข้ากับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ ที่อุบัติขึ้น

คณะทางานระดับสูงฯ มีประชุมครั้งแรกระหว่างวันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2558 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ เพื่อเริ่มจัดทาวิสัยทัศน์ฯ โดยไทยเห็นควรผลักดันประเด็นสาคัญ ๆ ดังนี้ 1) การรักษาความเป็นหนึ่งเดียวและบทบาทของอาเซียนในภูมิภาค โดยอาเซียนจาเป็นต้องพยายามหาฉันทามติในประเด็นสาคัญ ๆ ที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันให้ทันการณ์ ซึ่งต้องอาศัยสานักเลขาธิการอาเซียนที่เข้มแข็งและการดาเนินงานของอาเซียนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 2) การสร้างประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการลดความเหลื่อมล้า และ 3) การส่งเสริมบทบาทของอาเซียนในเวทีโลกวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี 2558 จะเป็นเอกสารที่กาหนดอนาคตและทิศทางของอาเซียนเพื่อให้ภูมิภาคมีสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรือง เป็นประชาคมที่มีกฎกติกา และยึดประโยชน์และการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสาคัญอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน นอกจากนี้ อาเซียนจะยังคงมีปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศภายนอกภูมิภาคต่อไปอย่างสร้างสรรค์


ผู้นาอาเซียนจะรับรองวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี 2558 พร้อมด้วยแผนงานประชาคมอาเซียนฉบับใหม่สาหรับปี 2559-2568 ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 27 ซึ่งกาหนดจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2558 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์

 

ที่มา:http://www.mfa.go.th/asean/th/news